Wybierz literę: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Znajdź słowo:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

jest to dokument uchwalany przez Gminę, składający się z części opisowej oraz części rysunkowej (najczęściej jest to mapa w skali 1:1000). Na mapie zaznaczone są obszary o różnym przeznaczeniu, najczęściej różnymi kolorami. MPZP określa następujące kwestie: - przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, - linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych, - tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny, - granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury, - zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, - lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy, - szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, - tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych, - tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu, - granice obszarów; zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, przekształceń obszarów zdegradowanych. MPZP jest ustalany na bazie Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wypis i wyrys z planu może otrzymać każdy (nie trzeba być właścicielem danej działki), wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w Gminie i wnieść należną opłatę (wypis 30-40 zł oraz wyrys 20 zł za każdą stronę). W przypadku braku MPZP, należy wystąpić o Warunki Zabudowy dla działki.
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij