Dom energooszczędny

Zgodnie z obecnym prawodawstwem do wszystkich projektów budowlanych, na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć projektowaną charakterystykę energetyczną budynku.

Wymóg ten obowiązuje dla wszystkich budynków w których znajduje się źródło ciepła. Charakterystyka powinna być opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i zawierać wszelkie niezbędne wskaźniki (m.in Ep, Ek).

Nasze Biuro Architektoniczne do wszystkich oferowanych projektów domów dołącza szacunkową lub projektowaną charakterystykę energetyczną.

Czym jest charakterystyka energetyczna?

Projektowana charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, określone wskaźnikami zużycia energii pierwotnej EP i energii końcowej EK podane w kWh/m2rok.

Informacje zawarte w projektowanej charakterystyce energetycznej pozwalają ocenić planowaną jakość energetyczną budynku i w miarę potrzeb inwestora wprowadzić na etapie projektu zmiany wpływające na zapotrzebowanie budynku na energię. 

Właściwie sporządzona i odczytana projektowana charakterystyka energetyczna dostarcza informacji o elementach budynku mających wpływ na zużycie energii w budynku, a więc w szczególności:

  • Izolacyjności przegród zewnętrznych
  • Jakości stolarki okiennej i drzwiowej
  • Sprawności poszczególnych elementów układu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • Planowanej ilości powietrza wentylującego budynek i o sprawności ewentualnego układu odzysku ciepła z wentylacji mechanicznej
  • Łącznym zapotrzebowaniu na energię użytkową (jakość konstrukcji budynku), końcowej (sprawność systemów instalacyjnych) i pierwotnej (jakości wykorzystania paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii).

Projektowana charakterystyka energetyczna sporządzana jest dla konkretnego budynku w docelowej lokalizacji oraz dla zaprojektowanego sposobu jego eksploatacji (temperatury wewnętrzne, ilość mieszkańców) – tak więc musi zostać sporządzona w oparciu o ostateczną dokumentację budowlaną.

Charakterystyki energetyczne przekazywane przez nasze biuro należy uzupełnić o dane odpowiadające konkretnej lokalizacji, nasłonecznieniu i ewentualne zmiany dokonane w projekcie. Takiej korekty powinien dokonać architekt adaptujący projekt do konkretnej lokalizacji. Nasze biuro udostępnia również możliwość dostosowania charakterystyki do warunków lokalnych już na etapie zakupu projektu typowego. W przypadku zainteresowania tego typu rozwiązaniem prosimy o kontakt 12 4104971 lub 12 4104972.

Najistotniejszym z punktu widzenia inwestora parametrem wskazywanym w charakterystyce energetycznej jest zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania EUc.o. Wskaźnik ten pokazuje jak dobrze budynek jest zaizolowany pod kątem ograniczenia strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, okna, wentylację itp.

Energia końcowa Ek uwzględnia dodatkowo sprawność systemu grzewczego i c.w.u a energia początkowa Ep rodzaj nośnika energie i straty przy jego wytwarzaniu i przesyle z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych EP nie może przekraczać 95kWh/m2rok a od roku 2021 już 70kWh/m2rok. W praktyce sprowadza się to do konieczności instalowania w budynku rozwiązań instalacyjnych opartych o odnawialne źródła energii (kominki na biomasę, kotły na biomasę, pompy ciepła we współpracy z instalację fotowoltaiczną, instalacje solarne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła). Dzięki zastosowaniu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii lub dostępne technologie podwyższające sprawność urządzeń instalacyjnych radykalnie obniżają się stałe koszty funkcjonowania gospodarstwa domowego w przyszłości. Od przyszłego roku każdy projekt domu powinien być przeanalizowany pod kątem efektywności energetycznej w kontekście spełnienia ww wymagań.

Czym różni się projektowana charakterystyka energetyczna od świadectwa energetycznego?

Podstawową różnicą pomiędzy tymi dokumentami jest moment ich realizacji.  Projektowana charakterystyka energetyczna jest dokumentem niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę a zatem musi być dostarczona do urzędu wraz z projektem. Świadectwo energetyczne powinno zostać wykonane po wybudowaniu obiektu i dołączone do wniosku o odbiór budynku.

Jakie najczęściej rozwiązania stosuje się w projektowaniu budynków energooszczędnych ?

Przede wszystkim każdy dom energooszczędny powinien mieć zminimalizowaną ilość mostków termicznych. Prosta bryła, minimalizacja ilości balkonów, lukarn, wykuszy poprawia termikę budynku. Ważne jest odpowiednie docieplenie budynku na ścianach, podłodze, dachu oraz przegrodach otwieranych (okna, drzwi, brama. Skutecznym rozwiązaniem poprawiającym energooszczędność budynku jest montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, która zapewnia wymianę powietrza i przede wszystkim kontroluje jego strumień oraz zapewnia odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. W połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła daje to solidny efekt.

Kolejnym bardzo skutecznym rozwiązaniem jest montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Niezależnie od tego jaka to jest pompa (najtańsze są pompy ciepła powietrze – powietrze), dzięki pracy w oparciu o prąd elektryczny generowany z systemu fotowoltaicznego koszty rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę można zminimalizować jedynie do opłat stałych u dystrybutora. Oczywiście będzie to możliwe tylko przy odpowiednim doborze pompy oraz ilości mocy zainstalowanej w ogniwach fotowoltaicznych.

Dla osób, które nie są przekonane do nowoczesnych technologi – można stosować piece na paliwo stałe wykorzystujące biomasę, które mają emisję gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji na wiele niższym poziomie niż konwencjonalne paliwa stałe jak węgiel, ekogroszek czy drewno.