Wybierz literę: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Znajdź słowo:

UZGODNIENIA

Uzgodnienia i elementy, które mogą być potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku domu jednorodzinnego.

 

Podczas projektowania inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego z zagospodarowaniem terenu, do skompletowania wniosku o pozwolenie na budowę mogą być wymagane dodatkowe czynności i opracowania:

- wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - wyłączenia terenu z produkcji rolnej wymagają działki lub ich części o klasie bonitacyjnej RI, RII, RIIIa i RIIIb. Dla gorszych klas gruntu (RIV, RV) nie wymaga się przeprowadzenia procedury wyłączenia a jedynie uzyskania oświadczenia o braku konieczności wyłączenia gruntu z produkcji rolnej

- opinia geotechniczna podłoża gruntowego - od 29 kwietnia 2012 roku dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym dla domów jednorodzinnych, konieczne jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Jest to dokument potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę. Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu. Większość domów jednorodzinnych należy do pierwszej - najprostszej kategorii geotechnicznej. Dla obiektów zakwalifikowanych do pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu. Jeżeli na podstawie prac stwierdzi się inne niż przyjęte w badaniach warunki geotechniczne (bardziej skomplikowane) wówczas projektant obiektu zmienia jego kategorię geotechniczną –  wówczas do projektu budowlanego potrzebne będzie dołączenie nie tylko opinii geotechnicznej, ale również badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego.
W przypadku wykonywania dostosowywania projektu domu jednorodzinnego do wyjątkowo skomplikowanych warunków gruntowo wodnych, które wymagają nietypowego projektowania fundamentów lub ścian piwnic, należy liczyć się z dopłatą u Projektanta za ten element.

- Projekt zjazdu z drogi z uzgodnieniem – jeżeli działka nie posiada oficjalnego zjazdu z przylegającej do niej drogi należy taki zjazd zaprojektować. Jeśli przylegająca droga jest drogą prywatną, w której ma się udział, należy wystąpić do zarządcy drogi publicznej, z którą łączy się droga prywatna o oświadczenie o możliwości połączenia działki budowlanej z drogą publiczną. Jest to dokument wymagany przez urząd do pozwolenia na budowę. Zarządca określi na jakiej zasadzie działka będzie mieć połączenie z drogą publiczną. Z działki na drogę publiczną należy zaprojektować zjazd ale może go wykonać Projektant. W przypadku jeśli działka sąsiaduje z drogą publiczną po uzyskaniu oświadczenia i warunków na zjazd od zarządcy drogi, należy wykonać projekt budowlany zjazdu przez uprawnionego projektanta drogowego i uzgodnić go u zarządcy drogi. Gotowy projekt z uzgodnieniem należy dołączyć do projektu budowlanego.

- Pozwolenie wodno prawne – jest wymagane przede wszystkim na szczególne korzystanie z wód, ale także m.in. na działania polegające na: regulacji wód, wykonaniu urządzeń wodnych itp. Aby uzyskać pozwolenie wodno prawne jako decyzję administracyjną  należy wykonać operat wodno prawny i złożyć w odpowiedniej jednostce administracyjnej.

- Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych w zbliżeniu do drogi publicznej – jeśli projektowane obiekty budowlane lub urządzenia znajdują się w odległości mniejszej od minimalnej wymaganej w Ustawie o drogach publicznych, wymagane jest uzgodnienie ich lokalizacji u zarządcy drogi.

- Uzgodnienie ZUDP – jest to uzgodnienie przebiegu i lokalizacji projektowanych mediów względem innych obiektów oraz istniejących mediów. Jest wymagane dla instalacji, które wychodzą poza działkę budowlaną właściciela.

- Projekty przyłączy mediów – w przypadku podjęcia decyzji o realizacji projektów przyłączy mediów na etapie kompletowania dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami z tego tytułu. Projekty przyłączy energetycznego i gazowego realizują z reguły dystrybutorzy, a Inwestor po podpisaniu umowy o przyłączenie wnosi jedynie opłatę przyłączeniową.

- Występowanie o warunki na media – określenie ilości mediów, przygotowanie i złożenie wniosków do dystrybutorów mediów w celu określenia warunków na jakich będzie można podłączyć budynek do danej sieci.

- Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa, zabudowa plombowa o innej głębokości posadowienia niż budynki sąsiednie – w tych przypadkach wymagana jest inwentaryzacja istniejącego obiektu oraz wykonanie jego analizy konstrukcyjnej a w przypadku zabudowy plombowej analiza posadowienia obiektów sąsiednich.

- Uzgodnienia z konserwatorem zabytków lub innymi organami – w przypadku lokalizacji inwestycji na działce leżącej w obrębie obszarów specjalnych (np.: ochrony zabytków) wymaga się uzgodnień w danym zakresie z odpowiednimi służbami lub podmiotami.

- Scalanie lub podział działki – jest to procedura dodatkowo płatna.

- Wszelkie uzgodnienia z dystrybutorami mediów – są wymagane wówczas gdy projektowana zabudowa wydatnie ingeruje w istniejące już na działce media (np.: projektuje się przejazd utwardzony na linii gazowej) lub jeśli narusza się ustalone strefy ochronne (np.: strefę ochronna od gazociągu).

- Projekt studni – jest to dodatkowe opracowanie, którego realizację należy zlecić specjaliście z tego zakresu. Do realizacji projektu studni wymagane będą specjalne badania gruntu a w specjalnych przypadkach również pozwolenie wodno prawne.

- Projekt oczyszczalni ścieków, gruntowej pompy ciepła – są to dodatkowe opracowania, które z reguły można uzyskać u producentów urządzeń.