Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.KBPROJEKT.PL

 

§ 1 Wstęp


Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania z funkcjonalności bloga, forum, ogłoszeń, newslettera, teczki, zamawiania projektów oraz korzystania z wszelkich innych funkcjonalności i materiałów dostępnych w serwisie internetowym www.kbprojekt.pl. Zapisy Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu www.kbprojekt.pl. Wszyscy Użytkownicy serwisu zobowiązani są do zapoznania z treścią Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień. 

 

§ 2 Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
Regulamin - dokument, który określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu www.kbprojekt.pl 
Serwis - strona internetowa zamieszczona pod adresem www.kbprojekt.pl wraz z wszystkimi subdomenami prezentująca ofertę biura architektonicznego KB Projekt a także szereg treści skierowanych do Użytkowników serwisu wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami jak blog, forum, serwis ogłoszeniowy, newsletter. 
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis www.kbprojekt.pl 
Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację bądź też użycie dowolnej z usług nie wymagajacych rejestracji uzyskała możliwość korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
Projekt architektoniczno-budowlany - dokumentacja opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego na dzień sporządzenia w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt techniczny - dokumentacja opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego na dzień sporządzenia w zakresie niezbędnym do prowadzenia budowy.
Sprzedaż ratalna - w serwisie jest rozumiana jako możliwość zakupienia najpierw projektu architektoniczno-budowlanego a w dowolnym późniejszym czasie, projektu technicznego.
Baza Kont - zbiór danych, informacji, innych treści, przekazanych przez Użytkowników do serwisu www.kbprojekt.pl, które są za zgodą Użytkowników w uporządkowany sposób gromadzone, przetwarzane w systemie informatycznym na potrzeby usług świadczonych przez Serwis.
Konto - dostępne dla danego Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego po zalogowaniu (zastosowaniu login i hasła) Użytkownik wprowadza dane, opisy, zdjęcia, informacje i inne treści i zarządza nimi. 
Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu o świadczenie usług, które są celem działania Serwisu. Momentem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu, która wyraża się poprzez skorzystanie z choćby jednej z dostepnych usług i funkcjonalności przez Użytkownika. 

 

§ 3 Uczestnictwo w serwisie


1. Utworzenie Konta i uczestnictwo w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. 
2. Procedura rejestracji i utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptację Regulaminu 
3. Akceptacja Regulaminu serwisu jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że: 
a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, 
b) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, 
c) wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób. 
d) Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać za pośrednictwem serwisu jakichkolwiek informacji reklamowych i handlowych. 
4. Zawierając Umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do: 
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób, 
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób. 
5. Użytkownik ma prawo do korzystania z dodatkowych usług świadczonych przez KB Projekt we współpracy z innymi podmiotami. Zgłoszenie przez Użytkownika chęci skorzystania z tychże usług jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody i upoważnieniem KB Projekt do przekazania niezbędnych danych osobowych Użytkownika podmiotom współpracującym z KB Projekt w ramach danej usługi. 

 

§ 4 Zasady korzystania z serwisu


1. Użytkownik może dokonać za pośrednictwem serwisu zamówienia na dowolny projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny, lub na oba typy tych projektów. Projekt techniczny może nabyć tylko osoba, która kupiła wcześniej projekt architektoniczno-budowlany danego obiektu.
2. Płatności za projekty domów użytkownik może dokonywać przelewem albo przy dostawie a za projekt budynku komercyjnego wyłącznie przelewem.
3. Serwis www.kbprojekt.pl umożliwia Użytkownikom zakładanie kont, a także korzystanie z szeregu usług Serwisu: bezpłatne dodawanie i przeglądanie ogłoszeń, tworzenie i korzystanie z for dyskusyjnych, prowadzenie blogów, newsletter, przeglądanie zawartości serwisu, teczka, zamawianie projektów, kontakt z Administratorem i inne. 
4. Udostępnianie swojego Konta osobom trzecim, jak i korzystania z Kont należących do innych Użytkowników jest niedozwolone. 
5. Zabronionym jest działanie mogące utrudniać lub w jakikolwiek sposób zakłócić działanie serwisu, a także działania polegające na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników. 
6. Działania Użytkownika polegające na próbie szkodliwego ingerowania w funkcjonowanie serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów, a Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody. 
7. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, póz. 631 z późn. zm.) Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia. 
8. Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem i przeznaczeniem, a przede wszystkim zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Zakazane jest w szczególności publikowanie w Serwisie informacji, treści i zdjęć: 
a) o charakterze erotycznym czy pornograficznym, 
b) naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, 
c) naruszających dobre obyczaje lub moralność, 
d) zawierających wulgaryzmy i słowa powszechnie uznawanych za obelżywe, 
e) obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.), 
f) naruszających prywatność, dobra osobiste lub obrażających godność innych Użytkowników i osób. 


 

§ 5 Warunki rozwiązania Umowy


1. Akceptacja Regulaminu i aktywowanie Konta lub też skorzystanie z funkcjonalności serwisu nie wymagającej zakładania Konta jest równoznaczne z zawarciem na czas nieokreślony Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. 
2. Każda ze Stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. 
3. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu. 
4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji oraz do moderowania informacji, treści i zdjęć przekazywanych przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji, użytkowania Konta lub korzystania z innych usług Serwisu, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. Klienci indywidualni naszego biura (będący konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r., Kodeksu Cywilnego), którzy zawarli umowę na odległość mają prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i zwrócić projekt . Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509) naszą własność intelektualną, którą są projekty, chronimy przed kopiowaniem plombami. Nie przyjmujemy więc zwrotu projektów, które zostały rozpieczętowane w sposób umożliwiający ich skopiowanie, a w szczególności projektów, na których została uszkodzona plomba zabezpieczająca w postaci taśmy z nadrukiem czy też noszących jakiekolwiek ślady użytkowania, zniszczenia, uszkodzenia, rozkompletowania.

KB Projekt zwróci dokonane płatności w tym koszty dostawy projektu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostępny w KB Projekt. Klienci dokonujący zakupu projektu komercyjnego, a więc dotyczącego działalności gospodarczej nie są konsumentami w rozumieniu w.w ustawy i nie przysługuje im prawo zwrotu projektu.
6. W przypadku projektów wykonywanych na zamówienie, w związku z Art.38 Ustawy o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje prawo zwrotu projektu.
 

  § 6 Uprawnienia i odpowiedzialność Administratora


1. Administrator jako właściciel i zarządca portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić Użytkownikom jak najwyższą jakość świadczonych usług. 
2. Administrator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za treści i fotografie przekazywane i publikowane przez Użytkowników na łamach Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, również w przypadku skierowania do Administratora przez inne osoby lub podmioty roszczeń z tym związanych. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. 
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie. 
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie i innych Użytkowników roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby 
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu spowodowane siłą wyższą, awarią lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, nawet w przypadku utraty danych i informacji. 
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. 


 

§ 7 Ochrona danych osobowych


1. Użytkownik zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) ma prawo dostępu do treści swoich danych zawartych w zbiorze danych osobowych, jednakże nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator dopuszcza możliwość udzielenia Użytkownikowi informacji o danych zgromadzonych w zbiorze danych osobowych częściej niż raz na 6 miesięcy, z tym że wszelkie koszta z tym związane pokrywane będą przez zainteresowanego Użytkownika. 
2. Każdy z Użytkowników ma prawo do poprawiania, uaktualniania danych osobowych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont. 
3. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez niego danych osobowych, które w sposób dobrowolny zamieszczone zostały na Koncie. 
4. Administrator danych osobowych dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, a w szczególności: 
a) przetwarzania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych zgodnie z prawem, 
b) zbierania dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawania dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
c) przetwarzania danych osobowych w sposób merytorycznie poprawny i adekwatny do wskazanych celów, 
d) przechowywania w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą. 
6. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim. Jednakże Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 
7. Baza Kont serwisu www.kbprojekt.pl podlega ochronie prawnej.
8. Dane użytkowników naszej strony przekierowanych z banerów zamieszczonych na stronach biorących udział w Programie Partnerskim, wpisane w formularzu zamówienia projektu wysyłane są zarówno do KB Projekt (w celu realizacji zamówienia) jak i do danego partnera, dzięki któremu pozyskane zostało zamówienie.

 

 

 

§ 8 Pliki Cookies

1. Strona używa plików Cookies.
2. Ich użycie ma na celu łatwiejsze i praktyczniejsze korzystanie z naszego serwisu.
3. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
4. Pliki Cookies wykorzystywane są również w przypadku programu partnerskiego. Zapamiętują one użytkowników skierowanych na naszą stronę z banerów zamieszczonych na stronie partnerów i umożliwiają  monitoring zamówień składanych na nasze projekty w trybie online.

 

§ 9  Przepisy końcowe


1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje, reklamacje odnośnie serwisu i jego usług mogą być kierowane do Administratora pod adres email kontakt@kbprojekt.pl. 
2. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie serwisu. 
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyn. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie zarejestrowanych Użytkowników w informacji przesłanej Użytkownikowi na jego adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach serwisu. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. 

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij