Projekt domu DM-6596 - rzut poddasza


Rzut poddasza DM-6596

1. Antresola 19,0 m2